Avís Legal i Dades Empresa

D'acord amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (la “LSSI”), posem en el seu coneixement que el lloc web www.fimar.info (el “Lloc web”) és operat per Fimar 21, SL (“IMMOBILIÀRIA”), una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38421. Foli 156, fulla B325785 i amb el nombre CIF B-64139215 , el domicili de la qual es troba en Pau Casals nº 2, local, a Vilassar de Mar, (Barcelona) , Espanya. La seva marca comercial d'ara endavant FIMAR, QUEDA REGISTRADA SEGONS DE LLEI VIGENT 17/2001, DE 7 DE DESEMBRE DE MARQUES AMB EL NUMERO 3.636.291. 

Pot obtenir més informació sobre la pàgina web a través de la següent adreça de correu electrònic [email protected] o al telèfono: 937502353.

Dades de les oficines de l'empresa:

Adreça: Pau Casals nº2 local,Vilassar de Mar, (Barcelona)

Contacte: [email protected] 

Telèfon: 937502353

1. Condicions Generals d'Utilització del lloc web 

Aquestes condicions generals (d'ara endavant, les "Condicions Generals") regulen l'ús per part de l'usuari de tots els serveis d'aquest lloc web (d'ara endavant, "el Portal"), que la companyia FIMAR 21 (d'ara endavant, la "Companyia") posa a la disposició dels usuaris d'Internet. 

La Companyia es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals, per la qual cosa recomanem a l'usuari que les llegeixi atentament cada vegada que visiti el nostre Portal, per si haguessin sofert modificacions, que li seran aplicables. 

Així mateix, alguns dels serveis oferts a través del Portal poden estar subjectes, a més de les presents Condicions Generals, a les seves pròpies condicions particulars d'ús que si escau li siguin aplicables. 

En conseqüència, la mera navegació de l'usuari pel lloc web de la Companyia suposa la plena acceptació de les Condicions Generals, així com si escau a les condicions particulars que amb la contractació de certs serveis li siguin aplicables. 

2. Obligacions de l'usuari 

Un. com a usuari es compromet a fer un ús diligent del Portal amb total subjecció a la Llei, als bons costums i a les presents Condicions Generals, així com a les condicions particulars que, si escau, siguin aplicables al servei contractat. L'ús que l'usuari realitzi dels serveis i continguts del Portal ho realitzarà sota el seu risc i responsabilitat. 

Tota la informació que ens faciliti a través de la nostra pàgina Web haurà de ser veraç i actualitzada. A aquests efectes, Un. garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels nostres serveis. Un. serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb les mateixes pugui causar a la Companyia o a tercers. 

Un. renuncia expressament a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts al Portal amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en aquestes Condicions, que resultin contraris als béns, drets i interessos de la Companyia, els seus membres i/o tercers, i respondrà enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions. 

3. Garanties i Responsabilitats 

Disponibilitat, accés i funcionament del Portal. Sense perjudici dels drets legals de l'usuari del Portal i si escau dels drets reconeguts als consumidors en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, la Companyia no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts. La Companyia, en la mesura del possible, avisarà prèviament a l'usuari de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. En conseqüència, la Companyia no serà responsable, sense perjudici dels límits legals aplicables, pels danys o perjudicis que puguin deure's a la falta de disponibilitat, accés o continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis o continguts, sempre que aquests danys o perjudicis no siguin conseqüència d'una activitat o omissió imputable a la Companyia. 

Ús inadequat del Portal o incompliment de les Condicions. La Companyia no garanteix, ni pot responsabilitzar-se de qualssevol danys i/o perjudicis a l'usuari com a conseqüència de qualsevol problema tècnic experimentat per l'usuari, tals com qualsevol fallada informàtica, virus o anomalia tècnica en l'equip, servidors, sistema o programa informàtic i/o xarxa de l'usuari. Així mateix, la Companyia no assumeix responsabilitat en relació amb qualssevol danys que l'usuari o un tercer sofreixi com a conseqüència d'un ús inadequat del Portal per part de dita usuària, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, l'incompliment pel propi l'usuari de les presents Condicions Generals. 

Continguts i serveis de tercers. El Portal posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços, ja siguin links, directoris o eines de cerca, els quals permeten l'accés per l'usuari a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. De conformitat amb la Llei 34/ 2002, d'11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i a pesar que la Companyia realitza els seus millors esforços per oferir-li la informació del Portal de forma precisa i actualitzada, la Companyia no ostenta cap titularitat sobre els llocs web de tercers i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que contenen. En conseqüència, la Companyia no pot garantir, ni es fa responsable dels danys i perjudicis que poguessin deure's a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i/o serveis proporcionats pel titular dels béns immobles i/o qualsevol tercer. La Companyia assumeix el deure suprimir del Portal, com més aviat millor, l'accés a les informacions, continguts o serveis dels quals tingui coneixement efectiu que no es corresponguin amb la realitat, siguin il·legals, puguin induir a error o causar un dany a l'usuari. Així mateix, en cas que l'usuari tingui coneixement que els referits dispositius d'enllaç remeten a llocs web amb continguts o serveis il·lícits, erronis, falsos, nocius o perjudicials per a dita usuària o un tercer, podrà a qualsevol moment contactar amb la Companyia, a través dels mitjans indicats en aquestes Condicions, a l'efecte de que la Companyia actuï amb la màxima diligència i si escau elimini l'accés al contingut denunciat. 

Drets d'informació al consumidor. Tota la documentació i informacions incloses al Portal referent als diferents béns immobles es faciliten a instàncies dels titulars d'aquests immobles, sent aquesta documentació i informacions merament orientatives, sense constituir, en cap cas, document i/o oferta contractual alguna. Així mateix, de conformitat amb la normativa estatal, autonòmica i/o local reguladora dels deures d'informació al consumidor en supòsits d'oferta, promoció i/o publicitat per a la venda o arrendament d'habitatges, la Companyia posarà a la disposició de qualsevol interessat tota la documentació i informacions exigibles relatives als béns immobles, que han estat facilitades pels titulars d'aquests immobles. 

4. Propietat intel·lectual i industrial 

Tots els continguts, incloent, a títol enunciatiu però no limitatiu, noms, logos, marques, dissenys, textos, programari, imatges i/o bases de dades inclosos o accessibles a través del Portal, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de la Companyia o de tercers llicenciadors titulars dels mateixos. En cap cas l'accés al lloc web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública (en qualsevol de les seves modalitats) sobre els continguts i/o drets de propietat intel·lectual i industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Companyia o del tercer titular dels drets, excepte en els supòsits expressament contemplats en la legislació aplicable i d'acord amb els principis de la bona fe. 

5. Protecció de Dades de Caràcter Personal 

Amb caràcter general, l'accés al nostre Lloc web no exigeix el seu registre com a usuari, per la qual cosa Un. podrà visitar el nostre lloc web de forma anònima. No obstant això l'anterior, certes funcionalitats poden estar subjectes a l'emplenament del previ registre d'Usuari, que portarà incorporada, al seu torn, la corresponent llegenda informativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Segons l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, la Companyia li informa que totes les dades de caràcter personal que Un. ens proporcioni seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de FIMAR 21 S.L. amb la finalitat de gestionar la relació amb l'usuari i si escau remetre-li comunicacions comercials sobre els serveis i novetats oferts per la Companyia. El tractament de tals dades per la Companyia es realitzarà a tot moment en ple compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i dels serveis de la societat de la informació. En qualsevol cas, l'usuari pot exercir a qualsevol moment i de forma gratuïta els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit acompanyant còpia del seu DNI, dirigit a l'adreça postal del titular de la pàgina web. 

6. Llei Aplicable i Jurisdicció 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola, sense perjudici de qualsevol altra llei que al consumidor pogués ser-li legalment aplicable i de conformitat amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. 

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les presents Condicions Generals, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la pàgina web, tret que es tracti de consumidors, en aquest cas les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals que corresponguin segons la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.